Onderhavige algemene voorwaarden regelen de relatie tussen de Koper (‘je’, ‘jij’) en de Verkoper (‘wij’, ‘ons’). Waarbij wij/ons Casnio bv met ondernemingsnummer 771.487.619 is.

Toepassing
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.
Wij behouden ons ten alle tijde het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de algemene voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na een wijziging houdt de aanvaarding in van de nieuwe, op dat moment geldende algemene voorwaarden.

Prijzen en betaling
Al onze prijzen vermeld op de Website zijn inclusief btw, maar exclusief verzendings- & verpakkingskosten.
De betaling gebeurt via Bancontact / Mister Cash of Paypal of overschrijving t.a.v. de Verkoper, op het moment van bestelling of op de vervaldag vermeld op de factuur in het geval van wederkerige bestelling of uitgestelde betaling. De totale prijs van de afrekening op het moment van bestelling is inclusief BTW, verzendings- & verpakkingskosten. De bestelling wordt pas verwerkt na ontvangst van betaling. De Koper zal hiervan een orderbevestiging ontvangen. Wij zijn niet verplicht om uw bestelde producten te leveren totdat wij uw bestelling hebben aanvaard in een orderbevestiging. Zonder invloed te hebben op de verplichting om ons vroeger te betalen, kunnen wij op elk moment een factuur sturen na aanvaarding van de bestelling in een orderbevestiging.
Elke klacht betreffende de facturen of de orderbevestiging dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen 3 dagen na ontvangst van de factuur of de orderbevestiging.

Levering en verzendkosten
Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

Risico en eigendom
De eigendom gaat over bij levering van de producten.
Het risico op verlies of beschadiging gaat over op het ogenblik van de levering van de producten aan de Koper, behalve wanneer de levering uitgesteld wordt door een fout van de Koper. Dan zal het risico overgaan op de datum wanneer de levering zou hebben moeten plaatsgevonden bij afwezigheid van fout door de Koper.

Klachten
Andere klachten dan klachten inzake facturen en orderbevestigingen dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen bij aangetekend schrijven 8 dagen na de levering.

Waarborg
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden. De waarborg is niet overdraagbaar.

Niet of laattijdige betaling factuur
In geval van niet betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan vijftien procent (15%) van het verschuldigd bedrag met een minimum van vijftig euro (50 €). Daar bovenop wordt het bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogde met een interest gelijk aan één procent (1%) per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als een volledige maand. Een voorbehoudloze gedeeltelijk of gehele betaling van een factuur geldt als aanvaarding van de volledige factuur.
Het niet tijdig betalen van één factuur maakt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle onbetaald facturen ongeacht de vervaldag of de eventuele betalingsovereenkomst.

Bewijs
De Koper aanvaardt binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …).

Scheidbaarheid
Indien een artikel van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onwettig wordt verklaard, zal deze nietigheid, ongeldigheid of onwettigheid de toepasbaarheid, geldigheid of wettigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn exclusief bevoegd.